Chameleon ART studio

ENG: We present the works of art created by the students of the children’s studio “Kameleon” in Leposavić. Seven-year-old Ana Živković, Vanja Radovanović, Darija Marjanović, Divna Ignjatović, Ema Ignjatović, Elma Ljori, Milica Janićijević, Mia Miletić, eight-year-old Anica Radomirović and Teodor Sekulić, nine-year-old Dunja Tomović, ten-year-old Teodora Vukašinović , eleven-year-old Ana Blagojević, Angelina Lukić, Petra  Vlašković, fourteen-year-old Tekla Jezdić, fifteen-year-old Jana Godjevac, and seventeen-year-old Anastasija Jakovljević presented their works of art. This studio is run by Vesna Sekulić, who holds a master’s degree in painting. “Kameleon” had so far participated and organized several exhibitions, some of which were held in the studio – “Nova lica nove godine (“New Faces of the New Year”), an exhibition about the municipality of Leposavić, and an exhibition organized within the festival of children’s creativity – “Kaktus” (“Cactus”).

SRP: Pred vama su radovi polaznika dečijeg ateljea “Kameleon” u Leposaviću. Svoje radove predstavili su sedmogodišnje Ana Živković, Vanja Radovanović, Darija Marjanović, Divna Ignjatović, Ema Ignjatović, Elma Ljori, Milica Janićijević, Mia Miletić, osmogodišnja Anica Radomirović i Teodor Sekulić, devetogodišnja Dunja Tomović, desetogodišnja Teodora Vukašinović, jedanaestgodišnje Ana Blagojević,  Angelina Lukić, Petra Vlašković, četrnaestogodišnja Tekla Jezdić, petnaestogodišnja Jana Gođevac i sedamnaestogodišnja Anastasija Jakovljević. Ovaj atelje vodi master slikarstva Vesna Sekulić. Kameleon je do sada učestvovao i organizovao više izložbi, među kojima su one održane u samom ateljeu – „Nova lica nove godine“,  izložba u vezi sa opštinom Leposavić, te ona na festivalu dečijeg stvaralaštva “Kaktus”.

SHQ: Para jush janë punimet e studentëve të studios për fëmijë “Kameleon” në Leposaviq. Shtatë vjeçaret Ana Živković, Vanja Radovanović, Darija Marjanović, Divna Ignjatović, Ema Ignjatović, Elma Ljori, Milica Janićijević, Mia Miletić, tetëvjeçarja Anica Radomirović dhe Teodor Sekulić, nëntë vjeçarja Dunja, dhjetë vjeçarja Teodora Vukašinović njëmbëdhjetë vjeçaret Ana Blagojević,  Angelina Lukić, Petra Vlašković., , katërmbëdhjetë vjeçarja Tekla Jezdić, pesëmbëdhjetë vjeçarja Jana Godjevac dhe shtatëmbëdhjetë vjeçarja Anastasija Jakovljević. Kjo studio drejtohet nga Vesna Sekulić, një mjeshtre e pikturës. Deri më tani, Kameleoni ka marrë pjesë dhe ka organizuar disa ekspozita, përfshirë ato të mbajtura në studio – “Fytyrat e reja të vitit të ri”, një ekspozitë në lidhje me komunën e Leposaviqit dhe atë në festivalin e krijimtarisë së fëmijëve “Kaktus”. 

ENG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *