Milena Popović

SRP: Moje ime je Milena Popović, rođena sam 1990. u Kosovskoj Mitrovici, gde sam i odrasla i završila školovanje.

Završila sam osnovne i master studije na Fakultetu Umetnosti u Zvečanu, na slikarskom odseku.

Pored slikarstva, još od malih nogu sam gajila ljubav prema modelovanju, kada sam se igrala plastelinom, kasnije kroz studije i rad sa glinom i konačno, otkrićem polimerne gline 2017. započinjem svoj put u svet minijatura, skulptura i najčešće, nakita. Rad sa polimernom glinom mi je otvorio nove mogućnosti izražavanja, prostor za ekperimentisanje i korišćenje onoga što sam već naučila kroz školovanje i unapređivanje tog znanja. Inspiraciju za rad sa glinom nalazim svuda oko sebe, u svojim ilustracijama, u idejama drugih, pokušavam da neke svoje misli i stavove pretočim u komad nakita koji će pričati sve to.

SHQ: Emri im është Milena Popović, unë kam lindur në vitin 1990 në Mitrovicën Veriore, ku jam rritur dhe kam mbaruar shkollën.

Kam përfunduar studimet universitare dhe master në Fakultetin e Arteve në Zveçan, në departamentin e pikturës.

Përveç pikturës, unë ushqeva një dashuri për modelimin që në moshë të vogël, kur luaja me plastelinë, më vonë përmes studimeve dhe punës me argjilë dhe së fundmi, me zbulimin e argjilës polimer në vitin 2017, fillova udhëtimin tim në botën e miniaturave , skulpturë dhe shpesh në bizhuteri. Puna me argjilën polimer ka hapur mundësi të reja për shprehje, hapësirë ​​për eksperimente dhe përdorimin e asaj që kam mësuar tashmë përmes shkollimit dhe përmirësimit të kësaj njohurie. Unë gjej frymëzim për të punuar me argjilë në ilustrimet e mia, në realizimjn e ideve të tjerëve, përpiqem t’i kthej disa nga mendimet dhe qëndrimet e mia në një bizhuteri që do t’i shfaqë të gjitha ato.

ENG: My name is Milena Popović. I was born in 1990 in North Mitrovica, where I grew up and went to school.

I completed my undergraduate and master’s studies at the Faculty of Arts in Zvečan, department of painting.

In addition to painting, I nurtured a love for art modeling from an early age, when I played with Play-Doh. Later, during my studies, I worked with clay. Finally, when I discovered polymer clay in 2017, I began my journey into the world of miniatures, sculpture, and most often, jewelry. Working with polymer clay has opened up new opportunities to be creative and space for experimentation, while also making it possible for me to use and improve the knowledge I acquired during my studies. I find inspiration for my clay art all around me, in my illustrations, the ideas of others. I strive to turn some of my thoughts and viewpoints into a piece of jewelry that will represent all of this.

Date:
Category: