Aleksandra Stanković

SRP: Aleksandra Stanković je diplomirala na Fakultetu umetnosti u Prištini sa sedištem u Mitrovici – Zvečanu ) na odseku za vajarstvo 2019.Trenutno je u završnoj fazi priprema za odbranu master rada na temu “Torzo – od realnog do apstraktnog”. Skulpturu stvara u mermeru, peščaru i drvetu. Izlagala  je na mnogim kolektivnim izložbama.

SHQ: Aleksandra Stanković u diplomua në Fakultetin e Arteve në Prishtinë me seli në Mitrovicë – Zveçan) në Departamentin e Skulpturës 2019. Ajo aktualisht është në fazën përfundimtare të përgatitjes për mbrojtjen e tezës së saj të masterit me temë “Torso – nga realja në abstrakte” . Ai krijon skulptura në mermer, gur ranor dhe dru. Ka ekspozuar punimet e saj në shumë ekspozita kolektive.

ENG: Aleksandra Stanković graduated from the Faculty of Arts in Priština with headquarters in Mitrovica – Zvečan in 2019, at the Department of Sculpture. She is currently in the final stages of preparing for her master’s thesis defense on the topic – “Torso – from the real to the abstract”. She creates marble, sandstone, and wood sculptures. Aleksandra participated in many collective exhibitions.

Date:
Category: