CARAVAN

ENG: Seven artists – Marija Mojović-Filipović, Milorad Stoilković, Boban Filipović, Lazar Aleksić, Veselj Saliji, Slaviša Mihajlović and Djordje Stanković – participated in the art colony “Caravan” at the end of last year. The name of the exhibition bears the name of the colony “Caravan,” which is held for the third time in a row. The colony was organized by the cultural shelter “KRIK” in Kamenica. We present to you some of the works of art created within this art colony: “They created works, specific to them, as artists in isolation, dealing with artistic creation from their own perspective.”

Karavan

SRP: Sedmoro umetnika – Marija Mojović-Filipović, Milorad Stoilković, Boban Filipović, Lazar Aleksić, Veselj Saliji, Slaviša Mihajlović i Đorđe Stanković – okupilo se na likovnoj koloniji “Karavan” krajem prošle godine. Naziv izložbe nosi naziv kolonije “Karavan” koja se održava tri godine zaredom u organizaciji kulturnog skloništa “Krik” u Kamenici. Pred vama je samo deo umetničkih radova sa ove kolonije: “Stvorili su dela, sebi svojstvena, kao umetnici u izolaciji, baveći se likovnim stvaralaštvom iz svog ugla”.

Caravan

SHQ: Shtatë artistë – Marija Mojović-Filipović, Milorad Stoilković, Boban Filipović, Lazar Aleksić, Veselj Saliji, Slaviša Mihajlović dhe Đordje Stanković – u mblodhën në koloninë e artit “Karavan” në fund të vitit të kaluar. Emri i ekspozitës është emri i kolonisë “Karvani”, e cila mbahet për tre vjet me radhë në organizimin e strehëzës kulturore “Britma” në Kamenicë. Para jush është vetëm një pjesë e veprave të artit nga kjo koloni: “Ata krijuan vepra, të veçanta për veten e tyre, si artistë në izolim, që merren me krijimin artistik nga pikëpamja e tyre”.

Date:
Category: