Marija Mojović Filipović

SRP: Marija Mojović Filipović je rođena 1982. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Raški, mestu gde je odrasla. Osnovne i postdiplomske studije završila je na Fakultetu umetnosti Priština-Zvečan, na smeru grafika, u klasi profesora Zorana Jovanovića. Član je Udruženja likovnih umetnika “Raška škola”. Živi i stvara u Ranilugu. Samostalno izlagala dva puta, a kolektivno preko 20 puta. Učesnik je više likovnih kolonija i projekata. Nosilac je nagrade Bijenala studentske grafike. Pored grafike bavi se i slikanjem i pedagoškim radom.

Grafike iz ciklusa “U vremenu i prostoru” su rađene u kombinovanoj tehnici i različitih su formata. Kroz liniju, oblik i boju, osnovne likovne elemente, beleži se slika stradalog, tek rođenog ili usamljenog života, borba, težnja ka povezivanju i jačanju veze između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Na grafikama prostor i vreme su zabeleženi kroz oživljene predele iz autorkinog sećanja, a kao forma jednostavnosti doživljenog, ove grafike su znak koji prelazi iz konkretnog u apstraktno i kreću se od vidljivog prema nevidljivom. Konačni rezultat ima za cilj da poveže duhovno i fizičko, stvarno i nestvarno, prošlo, sadašnje i buduće, ističući važnost kompozicijskog rešenja  i ulogu likovnih elemenata.

SHQ: Marija Mojović Filipović lindi në 1982 në Novi Pazar. Ajo mbaroi shkollën fillore dhe shkollën e mesme në Rashkë, vendin ku u rrit. Studimet universitare dhe pasuniversitare i përfundoi në Fakultetin e Arteve në Prishtinë-Zveçan, drejtimi grafikë, në klasën e Profesor Zoran Jovanoviq. Ajo është anëtar i Shoqatës së Arteve të Bukura “Shkolla Raska”. Ajo jeton dhe punon në Ranillug. Ajo ka pas dy ekspozita individuale, dhe mbi 20 kolektive. Ajo është pjesëmarrës në disa koloni arti dhe projekte. Ajo është fituese e Çmimit Bienale të Grafikës Studentore. Përveç grafikês, ajo merret edhe me pikturë dhe punë pedagogjike.

Grafikë nga cikli “Në kohë dhe hapësirë” janë bërë në një teknikë të kombinuar dhe janë të formateve të ndryshme. Përmes vijës, formës dhe ngjyrës, regjistrohen elementët themelorë artistikë, imazhi i jetës së pësuar, të porsalindur apo i vetmuar, lufta, aspirata për të lidhur dhe forcuar lidhjen midis së kaluarës, së tashmes dhe së ardhmes. Në grafikë, hapësira dhe koha regjistrohen përmes peizazheve të ringjallura nga kujtesa e autorit, dhe si një formë e thjeshtësisë së të përjetuarit, këto grafikë janë një shenjë që kalon nga betoni në abstrakt dhe lëviz nga e dukshmja në të padukshmen. Rezultati përfundimtar synon të lidhë shpirtëroren dhe fiziken, realen dhe jorealen, të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, duke theksuar rëndësinë e zgjidhjes kompozicionale dhe rolin e elementeve artistike.
ENG: Marija Mojović Filipović was born in 1982 in Novi Pazar. She attended elementary school and high school in Raška, where she grew up. Marija completed her undergraduate and postgraduate studies at the Faculty of Arts in Priština-Zvečan, majoring in graphics, in the class of Professor Zoran Jovanović. She is a member of the Association of Fine Artists “Raška škola”. She lives and creates in Ranilug.
She has had two solo exhibitions and over 20 collective exhibitions so far. Marija participated in several art colonies and projects. She won the award of the Biennial of Students’ Graphics. In addition to graphics, she also paints and is engaged in pedagogical work.
The graphics from the cycle “U vremenu i prostoru” (“In Time and Space”) were made using a combined technique and they have different formats. Through the line, shape, and color, the basic artistic elements, the image of the suffered, newborn or lonely life, the struggle, and the strive to connect and strengthen the link between the past, present, and future is recorded. The graphics show space and time through landscapes recovered from the author’s memory, and as a form of the simplicity of what was experienced, these graphics are a sign that crosses from the concrete to the abstract, and they move from the visible to the invisible. The final result aims to connect the spiritual and the physical, the real and the unreal, the past, the present, and the future, highlighting the importance of the compositional solution and the role of artistic elements.
Date:
Category: