Milan Dobrić

SRP: Moje ime je Milan Dobrić. Rođen sam u Kosovskoj Mitrovici, 1991. Diplomirani sam inžinjer mašinstva na odseku inžinjerska informatika, a trenutno sam student Fakulteta umetnosti u Zvečanu, na smeru za grafički dizajn. Fotografija mi je jedan od hobija, a i voleo bih da mi zauvek ostane hobi jer se jedino tako osećam slobodno, bez ikakvih ograničenja. Učestvovao sam na nekoliko kolektivnih izložbi fotografija kao i grafičkog dizajna. Dobitnik više nagrada na konkursima za fotografiju kao i jedne nagrade za kratkometražni film. Od 2017. godine radim u civilnom sektoru, na poljima koja se tiču mladih, razvoju biznisa i tehnologije u lokalnoj zajednici.

SHQ: Emri im është Milan Dobrić. Unë kam lindur në Mitrovicën Veriore më 1991. Unë jam diplomuar si inxhinier mekanik në Departamentin e Informatikës Inxhinierike, dhe aktualisht jam student në Fakultetin e Arteve në Zveçan, drejtimi i dizajnit grafik. Fotografimi është një nga hobitë e mia dhe do të doja që ajo të mbetet hobi im përgjithmonë, sepse kjo është mënyra e vetme që ndihem i lirë, pa asnjë kufizim. Kam marrë pjesë në disa ekspozita kolektive të fotografisë, si dhe dizajnit grafik. Fitues i disa çmimeve në konkurset e fotografisë, si dhe i një çmimi për një film të shkurtër. Që nga viti 2017, unë jam duke punuar në sektorin civil, në fushat që lidhen me rininë, zhvillimin e biznesit dhe teknologjisë në kuadër të komunitetit lokal.

ENG: My name is Milan Dobrić. I was born in North Mitrovica in 1991. I am a graduate of mechanical engineering from the Department of Engineering Informatics. I am currently pursuing a graphic design degree at the Faculty of Arts in Zvečan. Photography is one of my hobbies. I would like it to remain a hobby of mine forever because it is the only way I feel free, without any restrictions. I participated in numerous collective photography exhibitions, as well as graphic design exhibitions. Also, I won several photography competitions awards, as well as one award for a short film. I have been working in the civil society sector, in the fields related to youth, business and technology development in the local community since 2017.

Date:
Category: