Milica Lilić

SRP: Milica Lilić je rođena u Nišu, 1985. Diplomirala na Fakultetu umetnosti Priština, na odseku za likovne umetnosti, studijska grupa za grafiku, u klasi profesora Tomislava Trifića, 2009. Do sada je organizovala 11 samostalnih izložbi i izlagala na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Mađarska, Severna Makedonija, Bugarska, BiH, Slovenija, Kina). Učesnica je brojnih međunarodnih likovnih kolonija. Članica je ULUS-a i Nove Art Scene. Sfera interesovanja su joj crtež, slika, grafika, kolaž. Bavi se pedagoškim radom.

SHQ: Milica Lilic ka lindur në Nish më 1985. Ajo është diplomuar në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, Departamenti i Arteve të Bukura, drejtimi për grafikë, në klasën e Profesor Tomislav Trific, viti 2009. Deri më tani, ajo ka organizuar 11 ekspozita vetjake dhe ka marrë pjesë në shumë ekspozita grupore në vend dhe jashtë saj (Hungaria, Maqedonia Veriore, Bullgaria, BiH, Sllovenia, Kina). Ajo është pjesëmarrëse në koloni të shumta ndërkombëtare të artit. Ajo është anëtare e ULUS dhe Nova Art Scena. Fushat e saj të interesit janë vizatimi, piktura, grafika, kolazhi. Aktualisht është e angazhuar në punë pedagogjike.

ENG: Milica Lilić was born in 1985 in Niš. She graduated from the Faculty of Arts in Priština in 2009, Department of Fine Arts, graphics study group, in the class of Professor Tomislav Trifić. So far, she has had 11 solo exhibitions and her works of art were exhibited within several group exhibitions in the country and abroad (Hungary, Northern Macedonia, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, China). Milica participated in numerous international art colonies. She is a member of ULUS and Nova Art Scena. Her areas of interest include drawing, painting, graphics, and collage. Milica is engaged in pedagogical work.

 

Date:
Category: