Mimoza Studenica

SHQ: Mimoza Studenica ka lindur më 1975 në Prishtinë. Ajo vazhdoi studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Arteve, Departamenti i Dizajnit Grafik, të cilat i përfundoi në 1999. Ajo kishte punuar më parë si video-redaktore në Radio Televizionin e Kosovës. Që nga viti 2014 ajo punon si dizajnere në departamentin e promovimeve në të njëjtën shtëpi televizive. Burimi i frymëzimit për veprat e saj artistja e ka nga jeta e përditshme duke pasur gruan si qenie, në qendër të saj. Ajo kishte ndjekur kurse dhe kishte kryer vizita studimore me qëllim të edukimit profesional në Mbretërinë e Bashkuar, Qipro, Izrael, Hungari, Greqi.

SRP: Mimoza Studenica je rođena 1975. godine u Prištini. Diplomirala je na odseku za grafički dizajn na Fakultetu umetnosti, na Univerzitetu u Prištini, 1999. godine. Ranije je radila kao montažer za Radio i televiziju Kosova. Od 2014. zaposlena je kao dizajner na odeljenju za marketing u istoj TV stanici. Izvor inspiracije umetnica pronalazi u svakodnevnom životu u čijem je središtu žena. Kako bi se profesionalno usavršavala, pohađala je razne kurseve i sprovodila studijske posete u Velikoj Britaniji, na Kipru, u Izraelu, Mađarskoj i Grčkoj.

ENG: Mimoza Studenica was born in 1975 in Prishtina. She pursued her studies in the University of Prishtina, Faculty of Arts, Graphic Design Department, which she finished in 1999. She had previously worked as video-editor in the Kosovo Radio and Television. Ever since 2014 she works as a designer in the promotions department in the same TV station. The source of inspiration for her works the artist takes from everyday life with woman being the center of it. She had pursued courses and conducted study visits with the aim of professional upbringing in the United Kingdom, Cyprus, Israel, Hungary, Greece.

Date:
Category: