Mladen Ristić

SRP: Rođen je 16. avgusta 1996. godine.
Završio je srednju umetničku školu, smer likovni tehničar i Fakultet umetnosti u Severnoj Mitrovici, smer grafika. Diplomirani je grafičar, sa diplomom najboljeg studenta na godini na istom smeru. Izlagao je grafike i crteže u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, kao i u Mitrovici. držao je nekoliko zajedničkih izložbi i dve samostalne. Bavi se tetoviranjem već 8 godina, od toga godinu dana u studiju, ali i slikanjem, crtanjem, street art-om.

SHQ: Ai lindi më 16 gusht 1996. Ai u diplomua në shkollën e mesme të artit, drejtimi teknik arti dhe Fakulteti i Arteve në Mitrovicën e Veriut, drejtimi grafikë. Ai është një dizajner grafik i diplomuar, me diplomën e studentit më të mirë të vitit në po të njëjtin drejtim. Ai ekspozoi grafikat dhe vizatimet në Beograd, Nish, Novi Sad, si dhe në Mitrovicë. Ai ka mbajtur disa ekspozita të përbashkëta dhe dy ekspozita individuale. Ai është marrë me tatuazhe për 8 vjet, nga të cilat një vit në studio, por edhe me pikturë, vizatim dhe art rrugor – street art.

ENG: He was born on August 16th, 1996. He attended an art high school (art technician) and the Faculty of Arts in North Mitrovica, department of graphic design. He holds a graduate degree in graphic design, and he graduated at the top of his class. His graphics and drawings were exhibited in Belgrade, Niš, Novi Sad, as well as in North Mitrovica. He has had several joint exhibitions and two solo exhibitions. He has been a tattoo artist for 8 years now, and he works in a studio for a year. His interests also include painting, drawing, and street art.

 

Date:
Category: