Nikolina Vasić

SRP: Nikolina Vasićrođena u Kosovskoj Mitrovici 2001. godine. Trenutno živi i stvara u Plemetini. Studira grafiku na Fakultetu umetnosti u Prištini, sa sedištem u Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici.

“Razmisljam o fotografiji kao o terapiji.”

“Za fotografiju sam se počela zanimati sa 12 godina, nakon što me je oduševila kamera mog telefona. Tada sam krenula da eksperimentišem. Želela sam da ljudima prikažem ono sto nas okružuje na malo drugačiji način. Posle par godina sam dobila svoj prvi Sony fotoaparat. Tada se eksperiment sa fotografijom proširio na nešto novo, bolje i kreativnije. Osnovni motiv mojih fotografija je oduvek bila priroda, počevši od proleća i čarobnog jutra, pa sve do hladne zimske večeri… Ljubav prema fotografiji nastala je upravo iz ljubavi prema prirodi. Trudim se da svoje fotografije prikažem na jedan zanimljiv i neobično iskombinovan način, koristeći interesantne kombinacije boja. Svaka fotografija je posebna na svoj način, ima svoju priču i predstavlja trenutak uhvaćen za sećanje, koji ostaje uspomena zauvek!”

SHQ: Nikolina Vasić, e lindur në Mitrovicë në vitin 2001. Ajo aktualisht jeton dhe punon në Plemetin. Ajo studion grafikë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, me qendër në Zveçan dhe Mitrovicê.

“Unë e konsideroj fotografinë si terapi”.

“Unë pata interesim për fotografinë nga mosha 12 vjeçare, pasi u magjepsa nga kamera e telefonit tim. Atëherë fillova të eksperimentoja. Doja t’u tregoja njerëzve atë që na rrethon në një mënyrë pak më ndryshe. Pas disa vitesh fitova kamerën time të parë Sony. Pastaj eksperimenti me fotografinë u zgjerua në diçka të re, më të mirë dhe më krijuese. Motivi kryesor i fotove të mia ka qenë gjithmonë natyra, duke filluar nga pranvera dhe një mëngjes magjik deri në një mbrëmjet e ftohta dimri. Dashuria për fotografinë erdhi nga dashuria për natyrën. Mundohem të paraqes fotot e mia në një mënyrë interesante dhe të kombinuar në mënyrë të pazakontë, duke përdorur kombinime interesante të ngjyrave. Çdo foto është e veçantë në mënyrën e vet, ka historinë e vet dhe përfaqëson një moment të vendosur në kujtesë, i cili mbetet si kujtim përherë. ”

ENG: Nikolina Vasić was born in North Mitrovica in 2001. She currently lives and creates in Plemetina. Nikolina is studying graphic design at the Faculty of Arts, University in Priština with headquarters in Zvečan and North Mitrovica.

“I think of photography as a form of therapy.”

“My interest in photography started at the age of 12, as I was fascinated by the camera on my phone. That is when I started experimenting. I wanted to show people the things that surround us in a slightly different way. A few years later, I got my first Sony camera. It was then that the experiment with photography grew into something new, better, and more creative. Nature has always been the main motif of my photographs – from spring and magical mornings to cold winter evenings. My love for photography grew out of my love for nature. I strive to present my photographs in an interesting and unusually combined way, using interesting color combinations. Each photo is special in its own way, it has its own story and represents a moment captured in memory, a memory that lasts forever!”

Date:
Category: