Renea Begolli

SHQ: Renea Begolli (1998) është artiste vizuale me seli në Prishtinë, Kosovë. Ajo është në vitin e fundit të studimeve Bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Arteve drejtimi Pikturë dhe është student që ka bërë shkëmbim pranë Universitetin Bournemouth, drejtimi Sociologji dhe Antropologji Sociale. Puna e saj bazohet në kujtime dhe përvoja të jetës së përditshme dhe ëndrrave. Për më tepër me artin e saj ajo reflekton dhe bën pyetje mbi izolimin dhe mungesën e lirisë së lëvizjes në hapësirën mendore dhe fizike të krijuar nga problemet politike dhe shoqërore të të qenurit qytetar i Kosovës. Idetë e saj shprehen kryesisht përmes pikturave, vizatimeve, instalimeve dhe video artit. Punimet e saj u ekspozuan në disa ekspozita kolektive si: Ekspozita “C19 A20” e organizuar nga Oral History Initiative (2021; ekspozitë në internet), “Viti i Ri, Artistë të Ri, Shpresa të reja” në “Europe House” (2021; ekspozitë në internet), Ekspozita “Shtesa” (2020; Prishtinë, Mitrovica) kuruar nga Blerta Hoçia, “Green Line” në Galerinë Qahili (2020; Prishtinë), “Ujedinjene Boje Divanhane” (2019/20; Zlatibor dhe Novi Pazar, Serbi), “Unifikimi “në Shtëpinë e Evropës “(2019; Prishtinë), dhe të tjerët, pastaj në shfaqjen vetanake në Institutin” Yunus Emre “në Prishtinë në vitin 2014.

SRP: Renea Begoli (1998) je vizuelna umetnica iz Prištine na Kosovu. Na poslednjoj je godini osnovnih studija na odseku slikarstvo, Fakultet umetnosti, Univerzitet u Prištini. Takođe, student je na razmeni na Univerzitetu Bornmut, na odseku Sociologija i socijalna antropologija. Njeni radovi su motivisani sećanjima i iskustvima iz svakodnevnog života i snova. Osim toga, ona koristi svoju umetnost kako bi razmišljala i postavljala pitanja o izolaciji i nedostatku slobode kretanja u mentalnom i fizičkom prostoru stvorenom usled političkih i socijalnih problema građana na Kosovu. Njene ideje uglavnom izražava putem slika, crteža, instalacija i video umetnosti. Učestvovala je u nekoliko kolektivnih izložbi: „C19 A20″ – izložba koju je organizovala Inicijativa za usmenu istoriju (2021; onlajn izložba), „Nova godina, novi umetnici, nove nade“ u „Kući Evrope“ (2021; onlajn izložba), Izložba „Additions“ (2020; Priština, Mitrovica), kustos Bljerta Hočia, „Zelena linija“ u galeriji “Qahili” (2020; Priština), „Ujedinjene Boje Divanhane“ (2019/20; Zlatibor i Novi Pazar, Srbija), „Ujedinjenje“ u „Kući Evrope” (2019; Priština) i druge. Imala je i samostalnu izložbu u Institutu „Iunus Emre“ u Prištini 2014.

ENG: Renea Begolli (1998) is a visual artist based in Pristina, Kosovo. She is in the last year of Bachelor studies at the University of Prishtina, Faculty of Arts with specialization in Painting and is an exchange student at Bournemouth University, Sociology and Social Anthropology. Her work is based on memories and experiences of everyday life and dreams. Furthermore, with her art she reflects and asks questions on the isolation and the lack of freedom of movement in mental and physical space created by political and social problems of being a citizen of Kosovo. Her ideas are mostly expressed through paintings, drawings, installations, and video art. Her works were exhibited in several collective exhibitions like: “C19 A20” Exhibition organized by Oral History Initiative (2021; online exhibition), “New Year, New Artists, New Hopes” in “Europe House” (2021; online exhibition), “Additions” Exhibition (2020; Prishtina, Mitrovica) curated by Blerta Hoçia, “Green Line” in Qahili Gallery (2020; Pristina), “Ujedinjene Boje Divanhane” (2019/20; Zlatibor and Novi Pazar,Serbia), “Unification” in “House of Europe” (2019; Prishtina), and others, then in the solo show at the Institute “Yunus Emre” in Pristina, in 2014.

Date:
Category: