Shkurte Ramushi

SHQ: Ajo lindi 07.03.1992. në Verban të Vitisë, Kosovë.  Ajo përfundoi shkollën fillore në vendlindjen e saj, filloi shkollën e mesme në Gjimnazin “Kuvendi i Lezhës” në Viti, dhe poashtu përfundoi në Prishtinë,degën e artit të aplikuar, drejtimi idizajnit grafik në Shkollën e Mesme Teknike “28 Nëntori”. Ajo përfundoi studimet BACHELOR (2014) dhe MASTER (2016) në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, degën e artit figurativ, drejtimi i pikturës në klasën e Profesor Nagip Berishës. Tani jeton, punon dhe krijon në Prishtinë, Kosovë. Veprat e saj artistike paraqesin natyrën ekspresioniste veçanërisht mbretërinë e saj të kërpudhave ’që është përshkruar si mjaft mbërthyese. Ajo ka punuar si kuratore, fotografi dhe koordinatore në “Unique Art Gallery”, si mësuese në institucionin arsimor “Creative Center” dhe “LET Center”. Aktualisht ajo punon në Universitetin Publik “Kadri Zeka”, në Fakultetin e Edukimit 2017/2020 dhe ka qenë e angazhuar në Fakultetin e Arteve, UP, bashkëpunëtore e jashtme në lëndët Pikturë I, II, III dhe IV për vitin akademik 2018 / 2019. Teknika e saj e preferuar është vaji. Dhe frymëzimi i saj është natyra, shoqëria dhe vetë shpirti njerëzor. Parajsa e saj flet për energjinë e brendshme dhe mikro botën e natyrës. Ajo i quan veprat e saj artistike “mbretëria e kërpudhave”. Lista e saj të ekspozitave personale dhe kolektive dhe shfaqjeve artistike është tejet e gjatë. Ajo ishte pjesë e më shumë se 80 ekspozitave kolektive të artit ndërkombëtar dhe kombëtar. Në vitet e fundit, artistja ka hapur shtatë ekspozita personale në Shqipëri dhe Maqedoni dhe ka marrë pjesë në më shumë se 100 aktivitete artistike. Ajo ka qenë pjesë e disa galerive ballkanike, evropiane, aziatike dhe amerikane. Projekti i saj i fundit artistik ishte një shfaqje arti personal në Galerinë e Arteve të Tetovës, në Maqedoninë e Veriut. Kohët e fundit veprat e saj artistike u botuan në Artsy (platforma më e madhe e artit), Your art buttler (Angli), Art job (SHBA), Acid Gallery, The Holy art Gallery (Angli), Pika e verdhë e errët (Angli), Teelent (Itali), etj.

SRP: Rođena je 07.03.1992. u Vrbanu u opštini Vitina na Kosovu. Osnovnu školu završila je u svom rodnom gradu, srednju školu započela je u gimnaziji „Kuvendi i Lezhës“ u Vitini, a završila je u Prištini, u srednjoj školi „28. novembar“, na odseku primenjene umetnosti, smer grafički dizajn. Završila je osnovne (2014) i master (2016) studije na Univerzitetu u Prištini „Hasan Priština“, odsek figurativne umetnosti, smer slikarstvo u klasi profesora Nagipa Beriše.Trenutno živi, radi i stvara u Prištini na Kosovu. Njena umetnička dela predstavljaju ekspresionističku prirodu umetničkih dela koja oduzima dah, naročito njeno „carstvo pečuraka“, koje je opisano kao prilično očaravajuće. Radila je kao kustos, fotograf i koordinator u „Unique Art Gallery“, kao nastavnica u obrazovnoj ustanovi „Kreativni centar“ i „LET centar“. Trenutno radi na državnom univerzitetu „Kadri Zeka“, na Pedagoškom fakultetu 2017/2020. Bila je angažovana i na Fakultetu umetnosti kao spoljni saradnik na kursevima Slikarstvo I, II, III i IV u akademskoj 2018/2019 godini. Omiljena slikarska tehnika joj je ulje. Inspiraciju pronalazi u prirodi, društvu i ljudskoj duši. Njen raj govori o unutrašnjoj energiji i mikro svetu prirode. Svoje umetničke radove naziva „carstvom pečuraka“. Za sobom ima veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi i umetničkih performansa. Učestvovala je u više od 80 kolektivnih umetničkih izložbi u zemlji i inostranstvu. U poslednjih nekoliko godina imala je sedam samostalnih izložbi u Albaniji i Makedoniji i učestvovala u više od 100 umetničkih aktivnosti. Njena dela izlagana su u nekoliko balkanskih, evropskih, azijskih i američkih galerija. Njen poslednji umetnički projekat bila je samostalna umetnička izložba u Umetničkoj galeriji Tetovo, u Severnoj Makedoniji. U skorije vreme, njena umetnička dela su objavljena na “Artsy” platformi (najveća umetnička platforma), “Your art buttler” (Engleska), “Art job” (SAD), “Acid Gallery”, “The Holy art Gallery” (Engleska), “Dark yellow dot” (Engleska), “Teelent” (Italija) itd.

ENG: She was born 07.03.1992. in Verban of Vitia, Kosovo. She now lives, works and creates in Prishtina, Kosovo. Her artwork presents the breathtaking expressionistic nature of artworks especially her ‘mushroom kingdom’ that has been described as rather gripping. She completed her BACHELOR (2014) and MASTER (2016) studies at University of Prishtina “Hasan Prishtina”, a branch of figurative art, painting direction in the class of Professor Nagip Berisha. She has worked as a curator, photographer and coordinator at the “Unique Art Gallery”, as a teacher at the educational institution “Creative Center” and “LET Center”. Currently she works at the Public University “Kadri Zeka”, at the Faculty of Education 2017/2020 and has been engaged at the Faculty of Arts, UP, external collaborator in the subjects Painting I, II, III and IV for the academic year 2018/2019. Her favorite technique is oil. And her inspiration is nature, society and the human soul itself. Her paradise talks for inner energy and the micro world of nature. She calls her artworks “mushrooms kingdom”. Her lists of personal  and collective exhibitions and art shows are very large. She was part of more than 80 collective art exhibitions international and national. Lately her artworks were published at Artsy (largest art platform), Your art buttler (England), Art job (USA), Acid Gallery, The Holy art Gallery (England), Dark yellow dot (England), Teelent (Italy), etc. In recent years, the artist has opened seven personal exhibitions in Albania and Macedonia and more than 100 artistic activities. She has been part of several Balkan, European, Asian and American galleries. Her last art project was a personal art show at the Art Gallery of Tetova, in North Macedonia.

 

Date:
Category: