Slaviša Mihajlović

SRP: Slaviša Mihajlović – rođen 24.11.1991. u Кosovskoj Кamenici. Osnovne studije završio na Fakultetu umetnosti u Zvečanu na odseku vajarstva. Master studije završio na Fakulteu primenjenih umetnosti u Beogradu, modul – Primenjeno vajarstvo. Dobitnik prve nagrade za skulpturu VI Međunarodne izložbe “Umetnost u minijaturi Majdan Art 2015, druge nagrade na 25. Jesenjem likovnom salonu u Velikoj Plani 2018. kao i godišnjeg priznanja za jedan od najboljih izlaganih radova u okviru projekta Dosije Umetnik u 2017. godini. Učestvovao na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, tri samostalnih izložbi kao i više likovnih kolonija i projekata. Jedan je od osnivača – Кulturnog skloništa КRIК. Živi i stvara u Кosovskoj Кamenici.

O skulpturama
Svoje stvaralaštvo u oblasti skulptura koncipira na komponovanju geometrijskih i nepravilnih formi i njihovim međusobnim odnosom u cilju postizanja jednog dinamičnog sklopa. Tako i sami nazivi skulptura ukazuju na neko stanje – kidanja forme, izlomljenosti, nagnječenja, dodira, nežnosti pokreta … i time povezuje i sa stanjem čoveka i rastrzanosti koje život donosi. Skulpture stvara u metalu, oblikujući formu tako da podseća na organske delove koji su srasli ili rastegnuti oko metalnih šipki koje su raspoređene tako da ukazuju na neki smer kretanja.

SHQ: Slavisa Mihajlovic – i lindur më 24 nëntor 1991. në Kamenicë. Ai përfundoi studimet universitare në Fakultetin e Arteve në Zveçan në Departamentin e Skulpturës. Ai poashtu  përfundoi studimet master në Fakultetin e Arteve Aplikative në Beograd, moduli – Skulpturë e Aplikuar. Fitues i çmimit të parë për skulpturën e Ekspozitës VI Ndërkombëtare “Arti në Miniature Majdan Art 2015”, çmimi i dytë në Sallonin e 25-të të Vjeshtës së Artit në Velika Plana 2018, si dhe vlerësimi vjetor për një nga veprat më të ekspozuara brenda projekti Dossier Artist në 2017. Ai morri pjesë në disa ekspozita kolektive brenda dhe jashtë vendit, tre ekspozita vetjake si dhe disa koloni arti dhe projekte. Ai është një nga themeluesit e Strehimores Kulturore KRIK. Ai jeton dhe punon në Kamenicë.

Rreth skulpturave

Ai e koncepton punën e tij në fushën e skulpturës mbi përbërjen e formave gjeometrike dhe të parregullta dhe marrëdhëniet e tyre të ndërsjella për të arritur një asamble dinamike. Kështu, vetë emrat e skulpturave tregojnë një gjendje – grisja e formës, thyerja, dërrmimi, prekja, butësia e lëvizjes … dhe kështu lidhet me gjendjen e njeriut dhe copëtimin që sjell jeta. Ai krijon skulptura në metal, duke formuar në mënyrë që ajo të ngjajë me pjesët organike që janë rritur ose shtrirë rreth shufrave metalike që janë rregulluar për të treguar një drejtim të caktuar të lëvizjes.

ENG: Slaviša Mihajlović was born on November 24th, 1991 in Kosovska Kamenica. He obtained a bachelor’s degree in Sculpture at the Faculty of Arts in Zvečan and he holds a master’s degree in Applied Sculpture from the Faculty of Applied Arts in Belgrade. Slaviša won the first prize for a sculpture at the Sixth International Exhibition “Miniature Art Majdan Art 2015,” the second prize at the 25th Autumn Art Salon in Velika Plana in 2018, as well as the annual recognition for one of the best exhibited works of art within the project “Artist Dossier” in 2017. He participated in several collective exhibitions in the country and abroad, three solo exhibitions as well as numerous art colonies and projects. He is one of the founders of the cultural shelter KRIK. He lives and works in Kosovska Kamenica.

About sculptures

Slaviša’s work in the field of sculpture is based on the structure of geometric and irregular forms and their mutual relationship – all with the aim of creating a dynamic unit. The very names of the sculptures indicate some kind of state – ripping of form, fracture, contusion, touch, tenderness of movement… thus connecting themselves with the state of man and the fragmentation that life brings. He creates metal sculptures, shaping them in such a way that they resemble organic parts that have grown or stretched around metal bars that are arranged to indicate a certain direction of movement.

 

Date:
Category: