Slobodan Rakić

SRP: Slobodan Rakić je rođen 5. novembra 1988. godine u Prilužju. Visoko obrazovanje stekao je na Fakultetu umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu – smer slikarstvo, kod profesora Petra Đuze (2007/8-2011). Učestvovao je na likovnoj koloniji 26. Sabora kulturnog stvaralaštva Srbije Kulturnog centra “Dragica Žarković” u Kosovskoj Mitrovici. Pristup umetničkom delu se razlikuje od pristupa drugim stvarima što mu automatski daje posebno mesto. Pristupanje umetničkom delu, zatim tumačenje i analiza, temelje se na emociji od koje je delo i stvoreno. Zato je naročito jak emocionalni pristup sopstvenom delu. Moje slike su trenutak. Kroz boju i oblik pretačem na platno emocije, one najdublje, suptilne, tihe, glasne i uvek slobodne, utemeljene na ljubavi.

SHQ: Slobodan Rakić lindi më 5 nëntor 1988 në Priluzhje. Ai mori arsimin e tij të lartë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë me një vend të përkohshëm në Zveçan – drejtimi i pikturës, me Profesor Petar Đuza (2007 / 8-2011). Ai mori pjesë në koloninë e artit të Kongresit të 26-të të Krijimtarisë Kulturore të Serbisë të Qendrës Kulturore “Dragica Zarkovic” në Mitrovicën Veriore. Qasja ndaj një vepre arti ndryshon nga qasja ndaj gjërave të tjera, gjë që automatikisht i jep asaj një vend të veçantë. Qasja ndaj veprës artistike, pastaj interpretimi dhe analiza, bazohen në emocionin nga i cili u krijua vepra. Kjo është arsyeja pse qasja emocionale ndaj punës së vet është veçanërisht e fortë. “Pikturat e mia janë një moment. Përmes ngjyrës dhe formës, unë transferoj emocione në pëlhurë, më të thella, më delikate, të qetë, me zë të lartë dhe gjithmonë të lirë, bazuar në dashuri.

ENG: Slobodan Rakić was born on November 5th, 1988 in Prilužje. He pursued his studies at the Faculty of Arts in Priština with temporary headquarters in Zvečan – majoring in painting, in the class of Professor Petar Djuza (2007/8-2011). He participated in the art colony organized by the Cultural Center “Dragica Žarković” in North Mitrovica. The approach to a work of art differs from the approach to other things, which automatically gives it a special place. An approach to a work of art, followed by interpretation and analysis, is based on the emotion the work of art was conceived from. That is why the emotional approach to one’s own work of art is particularly strong. My paintings reflect a moment. Through color and form, I transfer emotions to the canvas, the deepest emotions, subtle, quiet, loud and always free, based on love.

Date:
Category: