JULIJA HOČKO

SRP: Julija Hočko je rođena 1996. godine u Beogradu. Diplomirala je grafički dizajn na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2019. godine. Iste godine upisuje master studije na odseku grafika i knjiga. Likovno se izražava kroz ilustraciju, grafiku i slikarstvo. Ljudska figura zauzima primat na radovima i to su najčešće žene. Bavi se pitanjem veze izmedju čoveka i okruženja u kome se nalazi, bilo da su to priroda ili grad, kao i čovekovim emocionalnim stanjem u današnjici. Posebnu inspiraciju nalazi u goranskim običajima i nošnji, kao i u predelima Šar planine. Ilustrovala je Goransku narodnu pesmu i taj rad je izlagala u Domu kulture Studetnski grad, 2020 godine. Sa autorkom knjige „Nismo prekidali sa Gorom“, ostvarila je saradnju radeći dizajn korica i ilustracije koje su čitaocima još više približile običaje i kulturu Goranaca.

SHQ: Julia Hocko ka lindur më 1996 në Beograd. Ajo u diplomua për dizajn grafik në Fakultetin e Arteve Aplikative në Beograd në 2019. Në të njëjtin vit, ajo u regjistrua në studimet master në departamentin e grafikës dhe librave. Ajo shprehet artistikisht përmes ilustrimit, grafikës dhe pikturës. Figura njerëzore ka përparësi në punën e saj dhe aty janë më së shpeshti gratë prezente. Merret me çështjen e lidhjes midis njeriut dhe mjedisit në të cilin ai ndodhet, qoftë nënatyrë apo qytet, si dhe gjendjen emocionale të njeriut sot. Ajo gjen frymëzim të veçantë në zakonet dhe kostumet e goranëve, si dhe në zonat e Maleve të Sharrit. Ajo ilustroi këngën popullore gorane dhe ekspozoi krijimin në Qendrën Kulturore të Qytetit të Studentëve në vitin 2020. Ajo bashkëpunoi me autorin e librit “Ne nuk u ndamë me Gorën” duke punuar në hartimin e kopertinës dhe ilustrimeve, të cilat sollën zakonet dhe kulturën e goranëve edhe më pranë lexuesve.

ENG: Julija Hočko was born in 1996 in Belgrade. She obtained a Bachelor’s degree in Graphic Design at the Faculty of Applied Arts in Belgrade in 2019. In the same year, she enrolled in a Master’s degree program at the graphics and books department. Julija expresses himself artistically through illustration, graphics, and painting. The central feature in her artworks is the human figure, most often the female form. She focuses on the issue of the connection between man and his environment, whether it is nature or the city, as well as man’s current emotional state. Julija is particularly inspired by Gorani customs and costumes, as well as the areas of Shar/Šar Mountain. She illustrated ’Goranska narodna pesma’ (Gorani folk song), which was then exhibited at the Student City Cultural Center in 2020. She also collaborated with the author of the book Nismo prekidali sa Gorom – by working on the cover design and illustrations that brought the customs and culture of the Gorani people even closer to the readers.

Date:
Category: