Sunčica Andrejević

SRP: Moje ime je Sunčica Andrejević. Rođena sam u Prištini 1984. godine. Živim i radim u Kosovskoj Mitrovici. Fotografijom sam počela da se bavim odnedavno i pomalo neočekivano. Sasvim slučajno, na nagovor prijatelja, uzela sam fotoaparat u ruke, napravila nekoliko fotografija i istog trenutka se zaljubila. U početku je to bio hobi koji je od 2019. godine prerastao u profesiju. Do sada sam imala jednu samostalnu izložbu fotografija koje su nastale širom Mitrovice, tokom više meseci fotografisanja, 2020., na kojima je prikazano kako se ljudi odnose prema zaštitnim maskama nakon upotrebe. Dobitnica sam nagrade na konkursu za najbolju amatersku umetničku fotografiju Kulturnog centra “Dragica Žarković”. Fotografiju volim jer ona za mene predstavlja slobodu, pre svega. Osim zadovoljstva koje mi pruža, fotografisanje mi daje slobodu da izrazim sopstvenu kreativnost i da, na taj način, drugima prikažem svet onako kako ga ja vidim i doživljavam. Mnogo toga me inspiriše, priroda, doba dana, godišnja doba, kao i sve ono što u meni može da probudi emociju, jedan pogled, pokret, itd. Trenutno sam angažovana i u civilnom sektoru, na projektima koji se bave umetnošću i kulturom.

SHQ: Emri im është Suncica Andrejevic. Unë kam lindur në Prishtinë në 1984. Unë jetoj dhe punoj në Mitrovicën Veriore. Kam filluar të bëj fotografi kohët e fundit dhe paksa papritur. Krejt rastësisht, me insistimin e një shokut, morra aparatin në duar, bëra disa fotografi dhe menjëherë u dashurova. Në fillim, ishte një hobi që u rrit në një profesion që nga viti 2019. Deri më tani, unë kam pasur një ekspozitë individuale të fotografive të bëra në të gjithë Mitrovicën, gjatë disa muajve të fotografimeve, në vitin 2020, duke treguar se si njerëzit trajtojnë maskat mbrojtëse pas përdorimit. Unë fitova çmimin në konkursin për fotografinë më të mirë artistike amatore të Qendrës Kulturore “Dragica Zarkovic”. Unë e dua fotografinë, sepse ajo përfaqëson mbi të gjitha  lirinë për mua. Përveç kënaqësisë që më jep, fotografia më jep lirinë për të shprehur krijimtarinë time dhe, në atë mënyrë, për t’ia treguar botës të tjerëve siç e shoh dhe e përjetoj atë. Shumë gjëra më frymëzojnë, natyra, koha e ditës, stinët, si dhe gjithçka që mund të më ngjallë emocion, një vështrim, lëvizje, etj. Tani jam e angazhuar në sektorin civil, në projekte që merren me art dhe kulturë.

ENG: My name is Sunčica Andrejević. I was born in Priština in 1984. I live and work in North Mitrovica. I started photographing only recently and somewhat unexpectedly. Quite by accident, at the urging of a friend, I took a camera into my hands, snapped a few photos and I instantly fell in love. At first, photography was a hobby, however, since 2019, it turned into a career. So far, I have had one solo photography exhibition. The photographs were taken throughout Mitrovica in 2020, over a period of several months, showing how people discard protective masks after use. I won the best amateur art photography award given by the Cultural Center “Dragica Žarković.” I love photography because it represents freedom for me, above all. In addition to the pleasure it provides, photography gives me the freedom to express my creativity and show other people the world through my eyes and experiences. Plenty of things inspire me, such as nature, time of day, season, as well as everything that can arouse emotion in me, for example, a look, movement, and so on. I am currently working in the civil society sector on projects focusing on art and culture.

Date: