Tijana Rodić

SRP: Tijana Rodić, rođena u Prištini 1995. godine. Trenutno živi u Nišu gde je završila srednju Umetničku školu, a studije nastavlja u Kosovskoj Mitrovici gde dobija zvanje master diplomiranog likovnog grafičara 2020.godine. Njena ljubav prema umetnosti potiče još od malih nogu i samo se čekalo na trenutak kada će sve svoje ideje moći da realizuje kroz različite tehnike. Oduvek je tragala za novim mogućnostima, otkrivala nove stilove. S obzirom na to da je ljubitelj i pristalica umetnosti uopšte, njen istraživački duh je uvek želeo, a i dalje želi da traga za nečim novim. Pored toga što izrađuje slike i portrete, već neko vreme se trudi da pronađe odgovarajuću formu i u tehnici veza. Međutim, izrada ilustracija, posebno dečjih, ipak predstavlja njenu najomiljeniju formu jer je spoj lepog i korisnog. Ideje za ilustracije uglavnom nisu  poteškoća, jer inspiraciju nalazi svuda, a one i jesu najčešće odraz unutrašnjeg emotivnog sveta i raspoloženja ili okoline, u kojoj ponovo ne nalazi ništa novo, sem onoga što već u sebi nosi.

SHQ: Tijana Rodic, e lindur në Prishtinë në 1995. Ajo aktualisht jeton në Nish, ku ka përfunduar Shkollën e Mesme të Arteve dhe vazhdon studimet në Mitrovicë, ku merr titullin master i grafikës vizatimore i diplomuar në vitin 2020. Dashuria e saj për artin zë fill që në fëmijërinë e saj dhe ajo vetëm po priste momentin kur do të mund të realizojë të gjitha idetë e saj përmes teknikave të ndryshme. Ajo gjithmonë ka kërkuar mundësi të reja, duke zbuluar stile të reja. Duke qenë se ajo është dashamirëse dhe mbështetëse e artit në përgjithësi, shpirti i saj kërkimor gjithmonë ka dashur dhe dëshiron të kërkojë diçka të re. Përveç krijimit të pikturave dhe portreteve, ajo ka kohë që po përpiqet të gjejë një formë të përshtatshme në teknikën e qëndisjes. Sidoqoftë, puna me ilustrime, veçanërisht e atyre për fëmijë, është ende forma e saj e preferuar sepse është një kombinim i bukur dhe i dobishëm. Idetë për ilustrime në përgjithësi nuk paraqesin vështirësi për të, sepse ajo gjen frymëzim kudo, dhe ato janë më së shpeshti pasqyrim i botës së brendshme emocionale dhe gjendjes shpirtërore ose mjedisit, në të cilin ajo përsëri nuk gjen asgjë të re, përveç asaj që mbart tashmë brenda vetes.

ENG: Tijana Rodić was born in Pristina in 1995. She currently resides in Niš, where she attended an arts high school, after which she continued her studies in North Mitrovica, where she obtained a master’s degree in graphic design in 2020. Her love for art dates back to her childhood and it was just a matter of time when she will be able to carry out all her ideas through various techniques. Tijana is always looking for new possibilities and discovering new styles. Given that she is a connoisseur and supporter of art in general, her inquiring mind is always looking for something new. In addition to paintings and portraits, she has been attempting to find a suitable form of embroidery technique for some time. However, making illustrations, especially children’s illustrations, remains her favorite form because it represents a combination of beautiful and useful. Illustrations ideas generally do not represent a problem for Tijana, because she finds inspiration everywhere, and most often, they are a reflection of the inner emotional world and mood or environment, in which she finds nothing new except what she already carries within herself.

 

 

Date: