Veselj Saliji

SRP: Veselj Saliji, rođen četvrtog avgusta 2001. godine u Vranju. Živi u Kamenici, gde je završio osnovnu školu. Učenik je gimnazije, prirodno-matematičkog smera. Do sada je učestvovao na mnogobrojnim likovnim kolonijama, imao veliki broj grupnih izložbi, samostalnu izložbu fotografija, skulpture, kao i dve samostalne izložbe likovnih radova „Portreti“ 2019. i „Iza melanholije“ 2020. godine. Učesnik je i mnogobrojnih likovnih takmičenja na kojima je više puta nagrađivan, kako na lokalu, tako i na republičkom i međunarodnom nivou. Pored umetnosti, veliko interesovanje pokazuje i prema društveno-humanističkim, ali i prirodnim naukama. Autor je naučno-istaživačkog etnološkog rada „Etno kultura Roma u Kosovskoj Kamenici“ napisanog i izdatog 2019. godine. Polaznik je istraživačke stanice Petnica, na seminaru dizajna i član udruženja „Kulturno sklonište KRIK“.

SHQ: Veselj Saliji, i lindur më 4 gusht 2001. në Vranjë. Ai jeton në Kamenice, ku mbaroi shkollën fillore. Ai është nxënës i shkollës së mesme drejtimi i shkencave natyrore dhe matematikës. Deri më tani, ai ka marrë pjesë në koloni të shumta të artit, ka pasur një numër të madh të ekspozitave grupore, një ekspozitë vetjake të fotografive, skulpturave dhe dy ekspozitave artistike solo “Portrete” në 2019 dhe “Behind Melancholy” në 2020. Ai është gjithashtu pjesëmarrës në konkurse të shumta arti në të cilat është vlerësuar disa herë, si në nivel lokal ashtu edhe në atë kombëtar dhe ndërkombëtar. Përveç artit, ai tregon interes të madh për shkencat shoqërore dhe humane, por edhe për shkencat natyrore. Ai është autor i veprës etnologjike kërkimore-shkencore “Etno kultura e Romëve në Kamenicë” e shkruar dhe botuar në vitin 2019. Ai është student i stacionit hulumtues Petnica, në seminarin e dizajnit dhe anëtar i shoqatës “Streha Kulturore KRIK”.

ENG: Veselj Saliji was born on August 4, 2001 in Vranje. He lives in Kamenica, where he attended elementary school. He is a grammar school student. So far, he participated in numerous art colonies, a large number of group exhibitions, a solo exhibition of photographs, sculptures, and two solo art exhibitions “Portraits” in 2019 and “Behind Melancholy” in 2020. He also participated in numerous art competitions and received several awards, both locally and at the national and international levels. In addition to art, he is also interested in social sciences and humanities, and natural sciences as well. He is the author of the ethnological text “Ethno culture of Roma in Kosovska Kamenica” – written and published in 2019. He is a student of the research station Petnica, currently attending a design seminar, and a member of the association “Cultural Shelter KRIK”.

Date:
Category: