Vuk Pantović

SRP: Rođen u Mitrovici, 2002. Živim u selu Žitkovac i bavim se pisanjem kratkih šest godina. Dobitnik sam brojnih manjih konkursa, ali ne verujem da me te nagrade odlikuju dovoljno da ih napišem ovde. Imam jednu izdatu knjigu, Strah Smirenja, i trenutno pišem drugu. Privatni kulturni centar Akvarijus u Кosovskoj Mitrovici je mesto gde se u meni javila strast za književnošću i sve ovo vreme me mnogi odatle, od kojih najviše Miljana i Aleksandar Dunđerin neprestano podržavaju.  Moja književnost nije za svakoga, prvi ću to priznati. Groteskne scene, egzistencijalni horor, patnja, tuga, depresija, sve ono što je negativno me fascinira, zbog čega su upravo ovakve teme fokus mog pisanja. Кada sam bio na samom početku stvaranja književnosti ove teme su bile veoma zabrinjavajuće za druge, utoliko više što ih je opisivalo dete od trinaest godina, ali kako sam fizički odrastao takođe sam i psihički, zbog čega mogu bolje razumeti ove teme i opisati ih na drugačije načine. Ne planiram da prestanem s pisanjem uopšte i verujem da ću kroz vreme i trud poboljšati kvalitet svoje književnosti i napredovati ne samo kao pisac već i kao čovek. 

SHQ: Lindur në Mitrovicë në vitin 2002. Unë jetoj në fshatin Zhitkoc dhe merrem me shkrime për gjashtë vite. Unë kam fituar konkurse të shumta më të vogla, por nuk besoj se këto çmime më vrçojne aq shume sa t’i cekikëtu. Kam një libër të botuar, Frika nga Qetësia, dhe aktualisht po shkruaj një tjetër. Qendra private kulturore Aquarius në Mitrovicën Veriore është një vend ku tek unë ka lindur pasioni për letërsinë dhe gjatë gjithë kësaj kohe shumë persona nga atje, e veçanërisht Miljana dhe Aleksandar Dundjerin vazhdimisht më mbështesin. Literatura ime nuk është për të gjithë, unë do të jem i pari që do ta pranoj. Skena groteske, tmerri ekzistencial, vuajtja, trishtimi, depresioni, gjithçka që është negative më magjeps, prandaj tema si kjo janë fokusi i shkrimit tim. Kur isha në fillim të krijimit të letërsisë, këto tema ishin shumë shqetësuese për të tjerët, veçanërisht pasi ato u përshkruan nga një fëmijë trembëdhjetë vjeç, por ndërsa u rrita fizikisht paralelisht u rrita edhe mendërisht, prandaj mund t’i kuptoj më mirë këto tema dhe i përshkruaj ato në mënyrë më ndryshe. Nuk kam ndërmend të ndaloj së shkruari fare dhe besoj se përmes kohës dhe përpjekjes do të përmirësoj cilësinë e letërsisë sime dhe do të përparoj jo vetëm si shkrimtar por edhe si person.

ENG: I was born in 2002 in North Mitrovica. I live in the village of Žitkovac and have been writing for a very short period of six years. Although I won numerous smaller competitions, I do not believe that these awards characterize me enough to write about them here in greater detail. I have one book published – Strah Smirenja, and I am currently working on my second book. I discovered my passion for literature in the private cultural center Akvarijus in North Mitrovica. All this time, I have been continuously supported by many people from this center, primarily Miljana and Aleksandar Dundjerin. My writing is not for everyone. I will be the first to admit that. Grotesque scenes, existential horror, suffering, grief, depression, I am fascinated by everything negative, which is why topics like this are the focus of my writing. When I first started writing, some people found these topics to be a cause for concern, especially since they were being described by a thirteen-year-old child, but as I grew up physically – I did mentally as well, and now I have a better understanding of these topics and I can describe them in different ways. I do not plan to ever stop writing. I believe that with time and determination I will improve the quality of my writing and achieve progress not only as a writer but also as a person.

Date:
Category: